Woning zoekenAlgemene voorwaarden dienstverlening Housing Solutions

ALGEMENE VOORWAARDEN HOUSING SOLUTIONS

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Housing Solutions, bemiddelaar in onroerende zaken.

1.2 Opdrachtgever: voor Housing Solutions is woningzoekende te allen tijde opdrachtgever.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de huurovereenkomst door opdrachtgever.

2.2 Alvorens een overeenkomst tot stand komt, is opdrachtgever verplicht geldige identiteitspapieren, een recente salarisspecificatie en eventuele werkgeversverklaring of accountantsverklaring aan Housing Solutions te overleggen. De door opdrachtgever verstrekte informatie zal niet aan derden worden verstrekt.

2.3 Alle door Housing Solutions gedane aanbiedingen van woonruimte c.q. bedrijfsruimte, zowel schriftelijke als mondelinge, zijn vrijblijvend. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.

2.4 Indien opdrachtgever in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een woonvergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van opdrachtgever zelf.

Artikel 3 Werkzaamheden

3.1 De aanvang van de werkzaamheden door de Housing Solutions geschiedt na ontvangst van een kopie van de identiteitspapieren, een recente salarisspecificatie en eventuele werkgeversverklaring of accountantsverklaring.

3.2 De werkzaamheden die door de Housing Solutions zullen worden verricht, houden het bezichtigen en het adviseren op het gebied van huur en verhuur in.

3.3 Indien er zich een beschikbare woonruimte aandient, dan kan woningzoekende zelf een aanmelding doen voor een bezichtiging per internet of telefonisch en/of per email verzoeken om de woonruimte te bezichtigen.

Artikel 4 Betaling
4.1 De woonruimte kan niet eerder worden betrokken, dan nadat de verschuldigde maandhuur en borgen zijn voldaan en de huurovereenkomst door partijen is ondertekend.

4.2 Eventuele gerechtelijke kosten of buiten gerechtelijke kosten zullen bij uitblijven van betaling voor rekening van debiteur komen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 Housing Solutions is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een verhuurder, na ondertekening van het contract, zijn verplichtingen als verhuurder nakomt. Opdrachtgever dient zich steeds rechtstreeks tot verhuurder te wenden.

5.2 Housing Solutions kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door Housing Solutions verstrekte informatie.

Waardebepaling